آموزش

اعضا شواری مرکزی کانون آموزشی و پژوهشی مهارت، با داشتن سابقه چندین ساله در امر آموزش، توسعه خدمات آموزشی را جز اهداف اصلی خود قرار داده اند. این گروه با شکل دهی و راه اندازی کانون آموزشی و پژوهشی مهارت، به عنوان یک سازمان مجازی به دنبال این است که خدمات آموزشی خود را در حوزه آموزش مجازی و اینترنتی هرچه بیشتر گسترش دهد و نیروهای فعال در این حوزه را جذب نماید.

کانون آموزشی و پژوهشی مهارت به دنبال آن است تا از تمامی مزایا و پتانسیل های اینترنت و بسترهای انفورماتیک استفاده نموده و اصول آموزش سنتی و الکترونیکی را بکار گرفته تا بهترین نتیجه ممکن را حاصل نماید. اعضا و کارشناسان این مرکز فناورهای مختلف را بکار می گیرند تا جهت مدیریت و ساماندهی فرایند یادگیری و آموزش، انواع بسته ها و راه حل های مبتنی بر آموزش الکترونیک را ارائه دهند.

آموزش های الکترونیکی ارائه شده توسط این مرکز از خصوصیات انعطاف پذیری، توازن، و آزادی عمل برخودارند. انعطاف پذیری آموزش این امکان را فراهم می سازد که دانش پذیر بتواند بر محتوای آموزش های ارائه شده تسلط و کنترل داشته باشد. توازن آموزشی به این معنا است که محتوای دروس به گونه ای فراهم می شوند که از سهولت و دشواری یکسانی در تمام بخش ها برخوردار باشد. آزادی عمل در آموزش الکترونیکی نیز این امکان را فارهم می آورد که فرد فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی به محتوای آموزشی دسترسی داشته باشند.

دانش پذیران کانون آموزشی و پژوهشی مهارت این امکان را خواهند داشت که در همه حال به محتوای آموزشی دسترسی داشته باشند و با مدرسان و اساتید خود تعامل نمایند.

متخصصان و کارشناسان آموزش این مرکز دسته بندی های استاندارد زیر را جهت ارائه خدمات خود مورد استفاده قرار داده اند و فعالیت های خود را بر مبنای آنها طراحی و تدوین می نمایند.

یادگیری الکترونیکی خودآموز: که همان شیوه خودخوان است. در این گونه یادگیری هیچ ارتباطی بین یادگیرنده و یاددهنده وجود ندارد و یادگیرنده محتوای آموزشی را از طریق اطلاعاتی که از قبل تهیه شده اند دریافت می کند. در این نوع یادگیری اطلاعات در قالب هایی مثل CD و یا DVD ارائه می شوند.

یادگیری الکترونیکی چهره به چهره: در این روش یادگیرنده و یاددهنده به طور فیزیکی بر سر کلاس حضور دارند با این تفاوت که در این کلاس ها از ابزارهای یادگیری الکترونیکی نیز استفاده می شود مانند کلاس هایی که در آن از پاورپوینت، چند رسانه ای و … برای انتقال محتوا استفاده می شود. در این روش ارتباط بین افراد در محیط کلاس است و یا این که از طریق تلفن صورت می پذیرد به همین دلیل در این روش ارتباط الکترونیکی وجود ندارد.

یادگیری الکترونیکی غیر همزمان: زمانی که یاد دهنده محتوا را جمع آوری می کند ( انتقال محتوا) و یادگیرنده محتوا را به دست می آورد (دستیابی به محتوا) یک زمان تاخیری میان انتقال و دستیابی به محتوا وجود دارد به همین دلیل ارتباط الکترونیکی وجود دارد اما به طور غیر همزمان. در این روش افراد می توانند از طریق ابزارها و فناوری های گوناگون با یکدیگر به تعامل بپردازند. در این روش از فناوری هایی همچون پست الکترونیکی نیز استفاده می شود.

یادگیری الکترونیکی همزمان: در این روش که یاددهنده و یادگیرنده در طول انتقال محتوا به صورت مجازی با یکدیگر ملاقات می کنند به همین دلیل حضور مجازی وجود دارد. هم چنین از تمامی فناوری ها اعم از صوت و تصویر زنده و پیام رسانی و سایر فناوری های به کار رفته در یادگیری الکترونیکی غیر همزمان استفاده می شود.

یادگیری الکترونیکی ترکیبی/دوگانه، غیرهمزمان: این نوع از یادگیری الکترونیکی ترکیبی از یادگیری چهره به چهره و غیر هم زمان است. در این روش محتوا هم از طریق کلاس های حضوری بین یاد دهنده و یادگیرنده انتقال داده می شود و هم از طریق فناوری های یادگیری الکترونیکی زمانی که افراد در یک مکان حضور فیزیکی ندارند. ارتباط الکترونیکی تنها در روش غیر همزمان این مدل وجود دارد و بر عکس آن که حضور است یعنی حضور تنها در هنگامی که انتقال اطلاعات به صورت چهره به چهره است وجود دارد.

یادگیری الکترونیکی ترکیبی/دوگانه،همزمان: این نوع یادگیری نیز ترکیبی است اما با این تفاوت که ترکیبی از روش چهره به چهره و هم زمان است. در این روش یادگیرنده و یاد دهنده هم در کلاس های حضوری و هم در کلاس های مجازی با یکدیگر ملاقات دارند به همین دلیل حضور در تمام مدت انتقال و ارائه محتوا وجود دارد و ملاقات ها در زمانی یکسان و با مشارکت یادگیرنده و یاد دهنده به انجام می رسد. ارتباط الکترونیکی نیز به شکلی گسترده و همزمان مورد استفاده است.