برآورد هزینه ترجمه و ویرایش

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”7″]

 

هزینه فوق بدون در نظر گرفتن تخفیفات احتمالی و ملاحظات زمانی است.

در چندین حالت شما می توانید از تحفیفات ما برخوردار شوید.

در صورت درخواست شما جهت انجام سفارش در زمانی کمتر، ضریب های هزینه ای اعمال می گردد.