تحلیل آماری

معمولا محققان رشته های مختلف با وجود تسلط کامل بر حوزه کاری خود آشنایی چندانی با آمار و اصول آن ندارند. آزمون های آماری به واسطه تنوع و تعدد دارای پیچیدگی های خاص خود هستند. اما از طرفی در بیشتر فعالیت های تحقیقی نتایج مطلوب حاصل نخواهند شد مگر اینکه داده های حاصل از پژوهش تحت آزمون آماری قرار گیرند. در نتیجه نیاز به وجود یک راهنمای و دستیار و متخصص امور آماری می تواند دستیابی به نتایج واقعی، سالم و بی نقص را تضمین نماید.

متخصصین آمار فعال در مرکز توسعه مهارت های آکادمیک ایده از بین افرادی انتخاب می شوند که بر اصول اولیه آمار تسلط کامل داشته باشند و با ابزار، نرم افزارها و روشهای مختلف آماری آشنا باشند. تخصص و تجربه کافی آنها باعث فراهم آمدن زمینه ای برای اعتماد مشتری شده و نهایتا به دستیابی به نتایج سالم و بی نقص می انجامد.

کارشناسان آماری ما خدمات مختلفی را جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه واستفاده از تکنیکهای آماری به شما ارائه می دهند که از موارد ساده تا آزمون های پیچیده را شامل می شود. بعضی از آزمون ها ساده عبارتند از فراوانی متغیرها, میانگینها و دامنه تغییرات، نسبتها, درصدها, قسمتها، اندازه گیری گرایشات مرکزی، میانگین, میانه, نما، اندازه گیری شاخصهای پراکندگی، دامنه تغییرات, انحراف معیار، برآورد کردن اهمیت یافته‌ها و نتایج به‌دست آمده، نسبتهای ساده، جدول متقاطع یا روابط علت و معلولی بین دو متغیر، تحلیل چند متغیری، مطالعه ارتباط بین چند متغیر، و غیره.

علاوه بر این امکان انجام تحلیل های آماری و آزمون های گوناگون زیر نیز در این مرکز وجود دارد: تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری، آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)، آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ، آزمون فرض ها، تحلیل پایایی، تحلیل عاملی، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون، تحلیل مانوا، آزمون استودنت یا تی (t)، جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای)،آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس، آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو)، آزمون ناپارامتری کروسکال والیس، آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD)، و غیره.