تحلیل داده

کلیه محققان فعال در امر پژوهش در دو حوزه مطالعات کمی و کیفی می توانند جهت تسهیل و تسریع امر پژوهشی خود داده های حاصله از مطالعه خود را جهت تحلیل و دستیابی به نتایج به این مرکز ارائه دهند. کارشناسان مرکز به محقق کمک خواهند کرد تا داده های خود را سازماندهی کرده و مقیاس های ارزیابی و تحلیل را تعیین نمایند.

فرآیند تحلیل در چهار بخش عمده انجام می گیرد که شامل تحلیل اسناد، مشاهدات، مصاحبه و پرسش نامه است. در تحلیل اسناد مفهوم های مورد نظر محقق مورد جستجو قرار می گیرد و بصورت دسته بندی شده و منظم ارائه می گردد. تحلیل اسناد از طریق خلاصه کردن اجزایی از هر سند انجام می‌شود که مهم یا مناسب تصور می شوند و با گروه‌بندی این یافته‌ها در کنار یکدیگر نتیجه جدیدی از بررسی اسناد به دست می آید. در تحلیل مصاحبه ابتدا دست‌نوشته‌های مصاحبه و یا دیگر داده‌های جمع‌آوری شده برحسب مفاهیم کلیدی کدگذاری می شوند. سپس از روش کد های تعیین شده از نظر روش استنتاجی و استقرایی بررسی می شوند تا زمانی که الگوهای نهایی تحلیلی پدیدار شوند.

روش تحلیل مشاهدات بر مبنای نمونه‌های گوناگونی است که ارائه شده‌اند. شکلهای کمی شده مشاهده به شکل موارد خاص در نمودار یا جدول نشان داده می شوند. در این روش جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مشاهده هم به صورت ترتیبی و هم به صورت موازی انجام می‌گیرد. در چهارمین شکل تحلیل یعنی تحلیل پرسش نامه، داده‌های جمع‌آوری شده توسط پرسش‌نامه‌ها که ممکن است کمی یا کیفی باشند مورد آزمون قرار می گیرند.