طراحی و اجرای پرسشنامه

ابزار سنجش به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند ازاستاندارد و میزان شده و محقق ساخته. در تحقیقات نوین و بدیع عموما نیاز می شود محقق خود به طراحی پرسشنامه بپردازد. اما طراحی پرسشنامه نیز مانند هر کار تحقیقی و آماری دیگر از ظرافت ها و اصول خاصی پیروی می کند.

اصول طراحی پرسشنامه های خوب بر سه محور استوار است. نخستین محور، نگارش پرسشها را در بر می گیرد. محور دوم به چگونگی دسته بندی، درجه بندی و ثبت متغیرها پس از دریافت پاسخهای پرسشنامه ها می پردازد. شکل ظاهری پرسشنامه نیز سومین محور را تشکیل می دهد. هر سه محور مسایل مهمی در طراحی پرسشنامه به شمار می روند چرا که جهت گیری های پژوهش را به حداقل می رسانند. در بخش نگارش کارشناسان ما این اطمینان را به شما خواهند داد که پرسشنامه طراحی شده از نظر درستی محتوای پرسشها، سطح یا دشواری زبان به کار رفته، نوع و شکل ظاهری پرسشها، تقدم و تاخر پرسشها و موارد دیگر استاندارد باشند.

تیم های میدانی فعال در مرکز آمادگی دارند پرسشنامه های طراحی شده توسط شما را جهت آزمون جمعیت آماری تعیین شده اجرا و توزیع نمایند. اینکار باعث صرفه جویی در زمان شده و محقق را یاری خواهد داد تا در یک بازه زمانی تعریف شده پرسشنامه های تکمیل شده خود را جهت انجام مراحل بعدی کار دریافت نماید.

در راستای گسترش خدمات این حوزه و به منظور تسهیل امر گردآوری داده، کارشناسان ما می توانند پرسشنامه های الکترونیک را طراحی و منتشر نمایند. پرسشنامه های الکترونیکی از این مزیت برخوردارند که فرد محقق بلافاصله پس از تکمیل هر پرسشنامه، بصورت ایمیلی از نتایج آن خبردار شده و با دریافت یک فایل کامل و مستند و نظم بندی شده در انتهای کار، حداقل زمان ممکن را جهت اجرای پرسشنامه خود صرف می کند.